กำหนดการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

วิธีการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ แบบศึกษาด้วยตนเอง (LMS)

ค่าอบรม 950 บาท/คน (ไม่รวม VAT)

สามารถอบรมออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ ระยะเวลาหลักสูตร 5 วัน
การสมัครอบรม ท่านจะต้องทำการสมัครเข้าระบบ และชำระเงินภายในกำหนดปิดรับสมัครอบรมของรอบที่ท่านเลือก หากดำเนินการไม่ทันกำหนดวันปิดรับสมัคร ท่านจะต้องสมัครเข้ามาใหม่ในรอบถัดไป (ที่ผู้สมัครยังไม่ครบจำนวน) เท่านั้น โดยไม่มีข้อยกเว้น
วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้อบรม รอบการอบรม ขอรับใบอนุญาตจาก คปภ. ได้ตั้งแต่ Link สมัครเข้าอบรม
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65 16 มี.ค. 65 17 - 21 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65 21 - 25 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
29 เม.ย. 65 9 พ.ค. 65 18 พ.ค. 65 19 - 23 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
27 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 65 16-20 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
27 มิ.ย. 65 7 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65 21 - 25 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
1 ส.ค. 65 9 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65 18 - 22 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
29 ส.ค. 65 5 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65 15 - 19 ก.ย. 2565 26 ก.ย. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
26 ก.ย. 65 10 ต.ค. 65 20 ต.ค. 65 21 - 25 ต.ค. 2565 1 พ.ย. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
28 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 16 พ.ย. 65 17 - 21 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ย. 65 5 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 15 - 19 ธ.ค. 2565 23 ธ.ค. 65 ปิดรับสมัครแล้ว