คำอธิบายเกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 10 ชั่วโมง 2 นาที
56 วิดีโอ
4 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 5 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
TIBA

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai Insurance Brokers Association)  ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.tiba.or.th

หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตรอบรมออนไลน์ สำหรับเก็บชั่วโมงเวลาเรียนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ได้รับการอนุมัติจาก คปภ. เรียบร้อยแล้ว)

โดย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 950 บาท

(ไม่รวม VAT)
เข้าเรียนได้ตั้งแต่ 18 ส.ค. 2565   สมัครเรียน

***ท่านจะได้รับใบประกาศอิเล็กทรอนิก เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการจบคอร์ส ตามข้อกำหนดของ คปภ. เสร็จสิ้นแล้ว***
หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประกอบด้วย 5 รายวิชา ได้แก่
1.บทบาทความสำคัญธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจสังคมและบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อธุรกิจประกันภัยที่มีดีต่อประเทศ2) เพื่ออธิบายบทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันภัยได้3) เพื่ออธิบายบทบาทหน้าที่ของการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยปัจจุบันและอนาคตได้
2.จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยได้2) สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฏหมายกับจรรยาบรรณได้3) สามารถเข้าถึงหลักจรรณยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยได้
3.หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) อธิบายหลักการสำคัญของการประกันภัย 6 ประการได้2) สามารถอธิบายกฏหมายแม่บทและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัยได้
4.ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) อธิบายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ได้2) อธิบายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้3) อธิบายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้
5.ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) อธิบายแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้2) อธิบายขั้นตอนการเสนอขายได้3) เสนอแนวทางการรู้จักรู้ค้าได้4) สามารถให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัยได้5) สามารถเข้าใจเพิ่มเติมในเงื่อนไข ส่วนขยายความคุ้มครอง วารันตี ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้

หลักปฏิบัติในการใช้ระบบการอบรมออนไลน์
เวลา(นาที)
หลักปฏิบัติในการใช้ระบบการอบรมออนไลน์ 1:57  
บทบาทความสำคัญธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจสังคม
เวลา(นาที)
บทเรียน คำจำกัดความของนายหน้าประกันภัย 5:55  
บทเรียน บทบาทหน้าที่ของนายหน้าในปัจจุบันและอนาคต 7:05  
บทเรียน บทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม 11:41  
บทเรียน ความเสี่ยงของนายหน้าประกันภัย 12:49  
บทเรียน บทบาทหน้าที่ของนายหน้าฯต่อธุรกิจประกันวินาศภัย Part1 3:06  
บทเรียน บทบาทหน้าที่ของนายหน้าฯต่อธุรกิจประกันวินาศภัย Part2 5:13  
บทเรียน บทบาทหน้าที่ของนายหน้าฯต่อธุรกิจประกันวินาศภัย Part3 4:25  
บทเรียน บทบาทหน้าที่ของนายหน้าฯต่อธุรกิจประกันวินาศภัย Part4 13:53  
แบบทดสอบ ขอรับใบอนุญาตประกันวินาศภัย  
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันภัย
เวลา(นาที)
บทเรียน ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับวิชาชีพ 5:32  
บทเรียน ความหมายของจรรยาบรรณ และองค์ประกอบของจรรยาบรรณ 3:13  
บทเรียน องค์ประกอบของจรรยาบรรณ (กรอบด้านกฎหมาย) 24:45  
บทเรียน องค์ประกอบของจรรยาบรรณ (กรอบด้านวิชาชีพ) 15:36  
บทเรียน องค์ประกอบของจรรยาบรรณ (ค่านิยมส่วนบุคคล) 11:40  
บทเรียน ความสำคัญและข้อดีของการมีจรรยาบรรณ 16:08  
บทเรียน จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ พร้อมกรณีศึกษา EP.1 14:06  
บทเรียน จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ พร้อมกรณีศึกษา EP.2 20:18  
บทเรียน จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ พร้อมกรณีศึกษา EP.3 16:17  
หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
เวลา(นาที)
บทเรียน หลักการประกันภัย 6 ข้อ 1:37  
บทเรียน หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย 6:10  
บทเรียน หลักสุจริตอย่างยิ่ง 8:53  
บทเรียน หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง 3:40  
บทเรียน หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 5:22  
บทเรียน หลักการรับช่วงสิทธิ 7:36  
บทเรียน หลักสาเหตุใกล้ชิด 6:53  
บทเรียน กฎหมายกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย EP.1 9:35  
บทเรียน กฎหมายกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย EP.2 4:19  
บทเรียน กฎหมายกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย EP.3 4:36  
บทเรียน กฎหมายกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย EP.4 5:14  
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
เวลา(นาที)
บทเรียน ประเภทการประกันวินาศภัย 11:45  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535) 8:58  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ความคุ้มครองผู้ประสบภัย-จำนวนเงินคุ้มครอง) EP.1 12:50  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ความคุ้มครองผู้ประสบภัย-จำนวนเงินคุ้มครอง) EP.2 3:18  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (การพิจารณาค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าเสียหายส่วนเกิน) 10:11  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อยกเว้นในกรมธรรม์) 12:36  
บทเรียน การเลิกกรมธรรม์ 4:49  
แบบทดสอบ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภทของกรมธรรม์) 9:55  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดเงื่อนไขทั่วไป) EP.1 14:59  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดเงื่อนไขทั่วไป) EP.2 11:34  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดเงื่อนไขทั่วไป) EP.3 4:13  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) EP.1 10:13  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) EP.2 10:56  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) EP.3 13:15  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) EP.4 8:55  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) EP.5 13:26  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์) EP.1 10:16  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์) EP.2 12:46  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์) EP.3 11:11  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์) EP.4 11:58  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ แบบระบุภัย) 11:55  
บทเรียน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ส่วนเอกสารแนบท้าย (รย. 01- รย. 03)) 11:58  
แบบทดสอบ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ  
ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและบริการที่ดี
เวลา(นาที)
บทเรียน แนวทางการปฏิบัติในการขาย 23:23  
บทเรียน ขั้นตอนการเสนอขาย 36:06  
บทเรียน การรู้จักลูกค้า 25:12  
บทเรียน การให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย 17:52  
บทเรียน ความเข้าใจเพิ่มเติมในเงื่อนไข ส่วนขยายความคุ้มครอง วารันตี ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ 9:59  
แบบทดสอบ แนวปฎิบัติการขายและรู้จักลูกค้า  
1.1บทบาทความสำคัญธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจสังคม.pdf
1.2บทบาทความสำคัญธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจสังคม.pdf
2.จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพฯ.pdf
3.หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย.pdf
4.1ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (ภาคบังคับ).pdf
4.2ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (สมัครใจ).pdf
5.ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เป็นหลักสูตรการอบรมออนไลน์ที่ดี ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บชั่วโมงอบรมขอรับใบอนุญาต อยากให้พัฒนาต่อไปครับ ทำระบบให้ดีขึ้น เสถียรขึ้น เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณครับ
  นาย พรชัย เจียมวิวัฒน์ 500

 • บรรยายตรงประเด็น เนื้อหากระชับ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
  นางสาว วราลักษณ์ เทียมเลิศ 500

 • เนื้อหาเข้าใจง่ายครับ
  นาย อุกฤษณ์ เหรียญทอง 500

 • เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย
  นางสาว นภัสนันท์ บาภีร์ 500

 • สรุปเนื้อหาสำคัญยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย แต่ละหัวข้อใช้ระยะเวลาไม่นานเกินไปไม่ทำให้น่าเบื่อ
  ข้อเสนอแก้ไข การกด play เพื่อดูวีดีโอแต่ละหัวข้อยากไปนิดนึง ต้องกดย้ำๆ ขอเสนอให้เมื่อกดเข้าหัวข้อนั้นๆแล้ววางหน้าในกรอบ pass แล้วให้วีดีโอสามารถ Autoplay ได้เลยค่ะ
  นางสาว รัตนาวดี จันม่วง 500

 • การสอนเข้าใจง่าย วิธีเข้าอบรมไม่ยุ่งยากและออกแบบมาอย่างดี
  นาย คณากร จิรานุภาพ 500

 • เยี่ยมคะ
  นางสาว ฐิติชญา มณีฉาย 500

 • ให้ความรู้อย่างครบถ้วน
  นาย พีระดนต์ สุขศรี 500